Konsultacje lekarskie online. Wizyty domowe.

REGULAMIN

 

§ 1.Definicje

Użyte w Regulaminie określenia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Praktykę Lekarską Justyna Rajkiewicz, dostępny pod adresem www.domowydoktor.com, umożliwiający składanie przez Użytkowników Zamówień i zawieranie z Praktyką Umów o świadczenie usług medycznych.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej, tu: właściciel Praktyki Lekarskiej Justyna Rajkiewicz
 4. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi medycznej przez Lekarza, której wysokość określona jest w taryfikatorze, dostępnym na stronie www.domowydoktor.com.
 5. Praktyka – Praktyka Lekarska Justyna Rajkiewicz, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 70-11-2414814 , z siedzibą w Otyniu 67-106, ul. Ks. Władysława Szeremeta 6, który świadczy Usługę medyczną na rzecz Użytkownika.
 6. Umowa o świadczenie usług medycznych – zwana dalej Umową, pomiędzy Użytkownikiem a Praktyką, za pośrednictwem Serwisu, zawierana celem umożliwienia skorzystania z Usług medycznych przez Użytkownika.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zawiera umowę z Praktyką oraz otrzymuje usługę medyczną za pośrednictwem Serwisu.
 8. Usługa medyczna – usługa medyczna, świadczona po zawarciu Umowy o świadczenie usług medycznych, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Praktykę na rzecz Użytkownika, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, będąca jedną z dwóch rodzajów:
 9. a) Wizyta domowa – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz Użytkownika, realizowana podczas jednej wizyty Lekarza w Lokalizacji;
 10. b) Konsultacja telemedyczna – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz Użytkownika, realizowana zdalnie poprzez chat lub telekonsultację.
 11. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 12. Regulamin – Regulamin określający szczegółowe zasady korzystania z usług Serwisu
 13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, który jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 14. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika do Praktyki.

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 1. Właścicielem Serwisu „domowydoktor.com” zwanym dalej Serwisem, jest Justyna Rajkiewicz Praktyka Lekarska z siedzibą w Otyniu, 67-106, ul. Ks. Władysława Szeremeta 6, NIP: 9252028379, REGON: 385950513
 2. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu domowydoktor.com w celu zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych w ramach wizyt domowych lub porad telefonicznych. Regulamin nie dotyczy świadczenia usług stacjonarnych w gabinecie. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę i zawarcie umowy o świadczenie niżej wymienionych usług medycznych. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika jako Pacjenta zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Praktykę na rzecz Użytkowników pełnoletnich, mając na względzie ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) i odbywać się będzie za pomocą umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Pratkyką poprzez akceptację Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług medycznych zawieranej z Użytkownikiem. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 i dotyczy Umów zawieranych z Użytkownikiem po jego wejściu w życie.
 7. Praktyka udostępnia Regulamin Użytkownikom za pomocą strony www.domowydoktor.com przed zawarciem Umowy, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
 8. Praktyka informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zarezerwowanie usługi medycznej.
 9. Praktyka zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji zasad działania Serwisu i oferowanych usług z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Serwisu , zwłaszcza z uwagi na czynności konserwacyjne i przerwy techniczne.
 10. Praktyka zastrzega sobie prawo do wycofania lub czasowego zawieszenia udzielanych usług z dowolnych przyczyn, o czym będzie informować na bieżąco za pośrednictwem Serwisu domowydoktor.com.

 

§  3. Dane osobowe:

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Praktyka Lekarska Justyna Rajkiewicz, zarejestrowana pod powyższym adresem. W celu realizacji usługi Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych także innym podmiotom. Dane osobowe pacjentów są przetwarzane przez LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465. LekSeek przetwarza dane osobowe jedynie w celu prawidłowego świadczenia Usług przez Praktykę Lekarską Justyna Rajkiewicz.
 2. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na powyższy adres.
  Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną, z wyjątkiem żądania usunięcia oczywistych omyłek.
 3. Pacjent lub jego umocowany przedstawiciel ma prawo do uzyskania odpisu dokumentacji medycznej. Odpisy są udostępniane w formacie pdf i przesyłane na wskazany przez Pacjenta adres e-mail niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zamówienia wizyty konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko zamawiającego, imię i nazwisko pacjenta, wiek i PESEL pacjenta, adres wizyty, telefon i adres e-mail zamawiającego. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 5. Użytkownik jako Pacjent, albo jako przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Pacjenta, składa oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną zgodnie z wymogami art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy może używać plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl stawy o ochronie danych osobowych.

 

 

§ 4. Zasady działania Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi składanie za jego pośrednictwem Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług medycznych, a następnie zawieranie Umów o świadczenie usług medycznych z Praktyką, która za pośrednictwem Serwisu oferuje swoje usługi. Domowydoktor.com nie jest stroną Umowy o świadczenie usług medycznych, którą to umowę Użytkownik zawiera z Praktyką jedynie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik może skorzystać z Serwisu za pomocą strony internetowej www.domowydoktor.com. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Przed dokonaniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Serwisu, oświadczyć, iż akceptuje jego treść.
 4. Użytkownik dokonuje rezerwacji wizyty lub teleporady poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.
 5. W celu zamówienia wizyty konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, adres wizyty, telefon, adres e-mail zamawiającego oraz krótki opis celu porady lekarskiej. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres oraz adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi. Praktyka informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 7. O teminie wizyty / teleporady, Użytkownik zostanie poinformowany w ciągu 1-3 godzin od zgłoszenia rezerwacji Jeśli Użytkownik przyjmuje zaproponowane warunki usługi, zobowiązany jest do jej opłacenia najpóźniej na godzinę przed planowanym terminem wizyty / teleporady. Umowę o świadczenie usług medycznych uważa się za zawartą z chwilą przesłania na wskazany adres e-mail dowodu wpłaty. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje na godzinę przed planowanym terminem wizyty. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w terminie umowę uważa się za niezawartą a usługa nie zostanie wykonana. W przypadku wizyt domowych, dopuszcza się dokonanie płatności w miejscu wezwania (adres Użytkownika), po wcześniejszym ustaleniu tej sytuacji z Praktyką. W przypadku opłacenia usługi z opóźnieniem, Praktyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, anulowania rezerwacji i zwrotu środków na konto użytkownika. Zgłoszenie rezerwacji, wysłane i opłacone po godzinie 21.00 będą realizowane w dniu następnym.
 8. Praktyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w przypadku kiedy nie może ona zostać zrealizowana na skutek okoliczności na które Praktyka nie ma wpływu, w przypadku niedyspozycji zdrowotnej Lekarza a także jeśli stwierdzi, iż zamówienie nie może zostać zrealizowane z winy Użytkownika lub użytkownik nie spełnia warunków do jej wykonania, np. ze względu na wiek Pacjenta lub miejsce przebywania.
 9. Praktyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi, jeśli umowa nie może zostać należycie wykonana z winy Użytkownika, a okoliczności te ujawnią się w trakcie realizacji usługi. Praktyka zastrzega sobie również, iż w przypadku kiedy po udzieleniu teleporady Lekarz Praktyki stwierdzi, że stan pacjenta wymaga jego bezpośredniego przedmiotowego badania lekarskiego, może po udzieleniu usługi teleporady wyrazić konieczność zgłoszenia się pacjenta do jego Lekarza Rodzinnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Użytkownik będzie o tym poinformowany telefonicznie oraz elektronicznie w zwrotnym raporcie po otrzymaniu telekonsultacji. W tych przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny usługi.
 10. Chcąc skorzystać z Usług medycznych oferowanych przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik, na prośbę Pratyki, podaje dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej drogą elektroniczną, na wskazany przez Praktykę adres e-mail, w tym w szczególności
a) historię zdrowia i choroby;
b) kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
c) spis pobieranych aktualnie lekówAkceptacja Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przesłanie niezbędnej dokumentacji medycznej drogą elektroniczną.

 

 1. Przed skorzystaniem z usługi Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że spełnia warunki niezbędne do wykonania usługi – w szczególności zgłaszany pacjent przebywa na obszarze objętym usługą oraz spełnia minimalne wymogi wiekowe (18 lat). Użytkownik zobowiązany jest do dokonania rozsądnej oceny, czy skorzystanie z planowanej wizyty domowej lub teleporady stanowi właściwy środek zaradczy i czy nie powinien skorzystać z pomocy pogotowia ratunkowego lub specjalistycznego leczenia szpitalnego. Użytkownik dokonując oceny może skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie serwisu.
 2. W przypadku Usługi Wizyty domowej szacowany czas przyjazdu Lekarza do Użytkownika wynosi do 24 godzin od czasu dokonania płatności za Usługę Medyczną, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnej pory wizyty. Jednocześnie Praktyka zastrzega, że czas dotarcia może się zwiększyć z przyczyn niezależnych od Praktyki. W przypadku nagłej niedyspozycji Lekarza, Praktyka zastrzega, że Usługa Wizyty domowej może zostać odwołana, z poinformowaniem Użytkownika wraz ze zwrotem kosztów dokonanej wcześniej płatności.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po jej zawarciu, tzn. po opłaceniu zamówienia. Użytkownik akceptuje fakt i przyjmuje do wiadomości, iż przepisy o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie mają zastosowania do świadczenia usług medycznych.
 4. Reklamacje proszę kierować na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 2 w terminie 30 dni od zawarcia umowy o świadczenie medyczne. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni na adres Użytkownika wskazany w piśmie. Jeśli Użytkownik opłacił usługę, w przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie mu zwrócona zapłacona cena.
 5. Lekarz Praktyki świadczący usługę medyczne „Wizyta domowa”, zamawiana za pośrednictwem Serwisu, informuje, iż nie posiada w chwili wizyty u pacjenta specjalistycznego sprzętu medycznego. W przypadku, gdyby pacjent wymagał do celów postawienia diagnozy użycia specjalistycznego sprzętu medycznego, nieposiadanego przez Lekarza, nie jest to podstawą reklamacji i zwrotu pieniędzy.
 6. Opłata wyczerpuje całość należności dla Podmiotu leczniczego, wynikającej z zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Uprawnionego, koszty wykonania Usługi medycznej i wszystkie koszty z tym związane.
 7. Użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową albo poprzez przelew bankowy na wskazany przez Serwis nr konta bankowego. Na godzinę przed terminem ustalonej wizyty domowej lub teleporady, Użytkownik zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną dowód wpłaty na wskazany przez Serwis adres e-mail. W wyjątkowych sytuacjach, ustalonych wcześniej z Użytkownikiem, Praktyka umożliwi dokonanie płatności w chwili podjęcia wizyty domowej w Lokalizacji Użytkownika.
 8. Użytkownik po zakończonej teleporadzie otrzyma raport z udzielonej mu konsultacji, stworzony przez Praktykę, będący podsumowaniem teleporady, wraz z danymi osobowymi Użytkownika, danymi medycznymi, dotyczącymi jego stanu zdrowia, które ustalono podczas teleporady oraz zaleceniami, proponowanym leczeniem. Raport będzie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail w ciągu godziny od zakończenia teleporady. Po otrzymaniu raportu, Użytkownik ma prawo do zadawania pytań, dotyczących raportu, przez 30 minut od jego otrzymania, wyłącznie drogą mailową.
REJESTRACJA

Pozostając na stronie, zgadzasz się na uzycie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close